top of page

Kişisel Verilerin Korunması

SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI

Sepiciler Çaybaşı Deri San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu

 

Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla çalışan, stajyer, çalışan adayı, tedarikçi, ziyaretçi, müşteri, potansiyel müşteri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verileri işlenmektedir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler

 

Şirket tarafından aşağıda kategorik bazda sıralanmış olan kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kimlik: Ad, soyadı, TCKN, nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler gibi

İletişim: Telefon, e-posta adresi, adres gibi

Lokasyon: Seyahat bilgileri

Özlük: İşe giriş ve çıkış bilgileri, özlük dosyasında yer alan bilgiler gibi

Hukuki İşlem: Dava dosyasında bulunan bilgiler 

Müşteri İşlem: Müşteri talep, sipariş, fatura bilgileri gibi

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kaydı

İşlem Güvenliği: Kullanıcı adı ve şifre gibi

Finans: Hesap numarası, maaş hesabı, borç ve alacak kaydı gibi

Mesleki Deneyim: Unvan, diploma bilgileri, meslek içi eğitim ve sertifika bilgileri gibi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf

Kılık ve Kıyafet: Beden bilgisi

Sendika Üyeliği: Sendika üyelik bilgileri

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, periyodik muayene raporları, sağlık dosyasındaki bilgiler, kan grubu gibi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı

Diğer: İmza ve araç bilgileri

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 • Hukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep/şikayetlerin takibi

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlardan aktarıma ilişkin olan işlenme amaçları doğrultusunda ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve diğer üçüncü kişilere yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Şirketimizin kişisel veri işleme faaliyetleri çerçevesinde var olan kişisel veri işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi için kişi grupları özelinde düzenlenmiş aydınlatma beyanlarını (müşteri, ziyaretçi, tedarikçi aydınlatma beyanları gibi) kvkk@sepici.com.tr adresine elektronik posta göndermek suretiyle şirketimizden talep edebilirsiniz. 

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, şirketimizin işletmesel ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, telefon ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/1 ve Kanun m. 6/2 hükümlerinde düzenlendiği şekilde açık rıza temini suretiyle veya Kanun m. 5/2 ve Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen diğer işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.

5. Yurtdışına Veri Aktarımı 

Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.

6. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,

 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir. 

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Şirketimize yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına aşağıda bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 110 Torbalı/İzmir adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veri karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla, sepicilercaybasi@hs03.kep.tr e-posta adresine iletmek suretiyle, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@sepici.com.tr e-posta adresine iletmek suretiyle veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 07.02.2022 tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

Payment Methods
bottom of page